s
Regulamin--------------------------
Regulamin Sklepu Internetowego Vanity&Co.


1. Definicje

„Koszyk” oznacza funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, wybór sposobu płatności, adres do faktury.

„Klient” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającą ze Sklepu Internetowego lub dokonującą ze Sprzedawcą innej czynności prawnej, w szczególności polegającej na złożeniu Zamówienia, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). Przedsiębiorcy nie są Klientami i nie mogą kupować Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ani składać Zamówień; a każda taka czynność będzie stanowiła naruszenie niniejszego Regulaminu. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów powinien przesłać zapytanie na następujący adres hello@vanityand.co

„Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

„Warunki Dostawy i Zwrotów” oznaczają warunki dostawy Produktów oraz warunki dokonywania zwrotów Produktów niechcianych lub wadliwych, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

„Faktura elektroniczna” oznacza Fakturę wystawioną i otrzymaną w formie elektronicznej, określoną w art. 2 pkt 32 Ustawy o VAT.

„Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Vanity&Co.

„Faktura” oznacza dokument, zawierający dane wymagane zgodnie z Ustawą o VAT oraz regulacjami wydanymi na jej podstawie, zgodnie z art. 2 pkt 31 Ustawy o VAT.

„Moje Konto” oznacza podstronę Sklepu Internetowego, na której Klient ma możliwość zarządzania swoimi zamówieniami oraz danymi osobowymi, a także otrzymywania powiadomień oraz uzyskiwania informacji na temat złożonego Zamówienia.

„Sklep Internetowy” oznacza sklep prowadzony przez Sprzedawcę w sieci Internet, pod adresem http://vanityand.co

„Zamówienie” oznacza ofertę zakupu Produktu (Produktów) przedstawioną Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożoną na formularzu wygenerowanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz określającą rodzaj i liczbę Produktów, ich cenę, warunki dostawy oraz sposób płatności, która wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.

„Polityka Prywatności” oznacza zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

„Produkt” oznacza rzecz ruchomą dostępną do sprzedaży w Sklepie Internetowym Vanity&Co. 

„Rejestracja” oznacza pojedynczą czynność polegającą na założeniu Mojego Konta, zrealizowaną za pośrednictwem panelu administracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.

„Sprzedawca” oznacza spółkę DLX Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 147/46, 02-776 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000622864, REGON 364708292, NIP 9512415217, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych.

„Warunki korzystania” oznaczają zbiór zasad dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

„Ustawa o VAT” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 29 czerwca 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów, dokonywania przez Klienta płatności ceny sprzedaży Produktów, prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sklep Internetowy nie realizuje sprzedaży Produktów na rzecz przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mogą kupować Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ani składać Zamówień; a każda taka czynność będzie stanowiła naruszenie niniejszego Regulaminu. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów powinien przesłać zapytanie na następujący adres hello@vanityand.co. Sprzedawca zastrzega sobie umowne prawo odstąpienia od każdej umowy zawartej z przedsiębiorcą, które może zostać wykonane przez Sprzedawcę w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy z przedsiębiorcą.

2.2. Klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów w niniejszym Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem, a także że go zrozumiał i wyraża na niego zgodę. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, Klient nie będzie miał możliwości zamówienia jakichkolwiek Produktów w Sklepie Internetowym.

2.3. Klient może wydrukować lub pobrać kopię niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

2.4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania oferty Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz składania Zamówienia na Produkty, jest spełnienie przez system transmisji danych Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

(a) działające połączenie z siecią Internet, umożliwiające komunikację dwustronną z wykorzystaniem protokołu HTTPS;

(b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię Cascading Style Sheets (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub wyżej. Przeglądarki powinny działać z minimalną rozdzielczością ekranu wynoszącą 1024 x 768 pikseli;

(c) wymagana jest włączona obsługa JavaScript oraz plików „cookie” (ciasteczek) (zazwyczaj jest ona włączona domyślnie).

Aby móc złożyć Zamówienie, Klient musi posiadać aktywne konto e-mail.

2.5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności: (a) od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, w tym w swoje własne lub cudze Moje Konto lub jego elementy techniczne, (b) od dostarczania nieprawidłowych danych lub (c) od wykorzystywania instrumentów płatniczych należących do innych osób w celu zakupu Produktów. Klient zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub treści, które są niezgodne z dobrymi obyczajami.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego w następujący sposób:

(a) jako Klient posiadający Moje Konto oraz składający Zamówienie po zalogowaniu się na Moje Konto; lub

(b) przez skorzystanie z formuły „Zamów bez rejestracji” — bez zalogowania się lub rejestracji w Moim Koncie.

3.2. REJESTRACJA „MOJEGO KONTA” Aby dokonać rejestracji Mojego Konta, Klient musi uzupełnić formularz rejestracyjny, tzn. podać następujące dane (i) imię i nazwisko; (ii) adres e-mail oraz (iii) hasło.

3.3. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz normalne korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Sklep Internetowy (w tym dostęp do informacji na temat Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, korzystanie z Mojego Konta) jest bezpłatne.

3.4. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient może zalogować się na Moje Konto, podając swój adres e-mail oraz hasło.

3.5. Sprzedawca może zablokować Moje Konto (tzn. uniemożliwić Klientowi uzyskanie dostępu do Mojego Konta lub dokonywanie zmian w ramach Mojego Konta) jeżeli podejrzewa, że działania Klienta dotyczące Sklepu Internetowego naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Powiadomienie o zamiarze zablokowania konta Klienta powinno zostać przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie z wyprzedzeniem wynoszącym 7 (siedmiu) dni, chyba że takie powiadomienie może spowodować utratę dowodów, które mogą zostać wykorzystane dla celów prawnych, w postępowaniu karnym lub administracyjnym. Sprzedawca może zablokować Moje Konto na czas niezbędny do weryfikacji działań Klienta, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. Zablokowanie Mojego Konta oznacza zawieszenie możliwości składania Zamówień przez Klienta oraz korzystania z innych funkcjonalności przypisanych do Mojego Konta. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę w trakcie powyższego okresu, że Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Klientem oraz powiązaną z Moim Kontem ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Mojego Konta. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę, które nie zostało jeszcze wykonane w chwili zablokowania Mojego Konta, nie zostanie wykonane i zawarta umowa ulega rozwiązaniu,

3.6. Klient może zażądać usunięcia Mojego Konta w dowolnym czasie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu e-mail zapisanego w Moim Koncie na adres contact@vanityand.co. Po otrzymaniu takiego żądania, Moje Konto należące do Klienta zostanie usunięte przez Sprzedawcę. Moje Konto, które zostało usunięte, nie może zostać przywrócone. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, powiązana z Moim Kontem, wygasa z chwilą usunięcia Mojego Konta.

4. Informacje na temat Produktów

4.1. Zamieszczenie na stronie Sklepu Internetowego informacji o cenie, zdjęć oraz opisów Produktów nie oznacza, że jest to oferta, jest to bowiem jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Ceny wszystkich Produktów dostępnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodny z aktualną stawką) oraz są podane w złotych polskich, lub po wybraniu opcji innych walut – również ceny w dolarach amerykańskich oraz Euro. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, jeśli takie koszty są naliczane. Jeżeli Sprzedawca obciąża Klienta kosztami dostawy są one uzależnione od wartości Zamówienia (patrz: Warunki Dostawy i Zwrotów). Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

4.3. Informacja dotycząca ceny Produktu objętego Zamówieniem jest wiążąca do momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, zgodnie z pkt 5.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym, umieszczania informacji na temat nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed datą wejścia w życie ostatniej zmiany.

4.5. Klient nie jest uprawniony do kopiowania lub wykorzystywania zdjęć lub opisów Produktów lub jakichkolwiek innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów niż przeglądanie lub zakup Produktów. Wykorzystywanie zdjęć, opisów lub innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

5. Składanie Zamówień

5.1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

(a) za pośrednictwem Mojego Konta — po wcześniejszym zarejestrowaniu Mojego Konta oraz przez zalogowanie się na Moje Konto;

(b) z wykorzystaniem formuły „Zamów bez rejestracji” — tzn. bez konieczności rejestracji lub logowania się na Moje Konto, po spełnieniu wymagań określonych w pkt 3.7 powyżej.

5.2. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany do złożenia:

(a) oświadczenia o tym, że zapoznał się z Regulaminem, Warunkami Dostawy i Zwrotów, Polityką Prywatności oraz że je rozumie, a także że akceptuje postanowienia w nich zawarte;

(b) oprócz powyższych - oświadczenia, że został poinformowany o tym, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty.

5.3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, przy czym zapoznanie się z Zamówieniem złożone po godzinie 17:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy w Polsce nastąpi w następnym dniu roboczym. Dostęp do Sklepu Internetowego może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu dokonania aktualizacji lub usunięcia stwierdzonych błędów, wirusów lub materiałów nielegalnych. Powyższe będzie przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie, by zapewnić jak najmniejsze utrudnienia dla Użytkownika, jednakże może skutkować czasowymi trudnościami w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Jeżeli będzie to możliwe, Sprzedawca przekaże uprzednie powiadomienie o zawieszeniu lub przerwie w działaniu Sklepu Internetowego.

5.4. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkt oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia na odległość umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Oferta Klienta wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.

5.5. Po odebraniu Zamówienia Sprzedawca prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”). Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że nie oznacza to, iż Zamówienie złożone przez Klienta zostało przyjęte.

5.6. Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w sposób odrębny, drogą elektroniczną na adres e mail przekazany przez Klienta (dalej „Potwierdzenie Zamówienia”). Po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie na odległość umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5.4. W przypadku braku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia, umowa sprzedaży na odległość Produktów objętych Zamówieniem nie dochodzi do skutku, a oferta Klienta wygasa.

5.7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawieranej na odległość przed przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia, takie Zamówienie wygasa.

5.8. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia wszelkie zmiany dotyczące złożonego Zamówienia mogą być dokonywane przez przesłanie wiadomości e-mail na następujący adres e-mail: contact@vanityand.co, jednakże muszą one być zgłoszone nie później niż z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Powyższy warunek nie narusza uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 8 poniżej.

5.9. Klient będzie powiadamiany przez Sprzedawcę o zmianach statusu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5.10. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Sprzedawcy realizacja części Zamówienia nie jest możliwa (np. zamówiony Produkt nie jest dostępny) Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

(a) anulowanie całego Zamówienia (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia; w przypadku gdy Klient zapłacił już cenę za Produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi całą kwotę);

(b) anulowanie Zamówienia w części, w jakiej realizacja Zamówienia nie jest możliwa w terminie wskazanym w Zamówieniu (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, przy czym Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji pozostałej części Zamówienia; w przypadku gdy Klient zapłacił już cenę za Produkty, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą tej części zamówienia, która została anulowana);

(c) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili gdy wszystkie Produkty będą dostępne. Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia);

(d) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny oraz dostarczenie Produktu, który jest dostępny aktualnie (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone w częściach, co oznacza, że Produkt niedostępny zostanie dostarczony w terminie późniejszym). Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia. Sprzedawca pokryje koszty dostawy Produktu, który będzie dostępny i dostarczony w terminie późniejszym.

5.11. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy na temat wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 5.10 powyżej Klient nie dokona wyboru którejkolwiek z metod realizacji Zamówienia zaproponowanych przez Sprzedawcę (w tym jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca postąpi zgodnie z pkt 5.10 (b) powyżej. Powiadomienie informujące o tym fakcie zostanie przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”). Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej na odległość w zakresie w jakim została ona zrealizowana, zgodnie z pkt 8.

5.12. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego były zgodne z aktualnymi stanami magazynowymi Sprzedawcy.

5.13. W przypadku promocji lub sprzedaży obejmujących ograniczoną liczbę Produktów, Zamówienie będzie realizowane zgodnie z kolejnością Potwierdzeń Zamówienia dotyczących tych Produktów, do momentu wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

6. Sposób płatności

6.1. Płatności w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane:

(a) przy użyciu kart kredytowych, kart debetowych, zgodnie ze szczegółowymi zasadami zamawiania Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(b) za pomocą elektronicznego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(c) za pomocą systemu PayPal Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(d) gotówką w momencie realizacji dostawy (COD, Cash on Delivery) – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny.

(e ) za pomocą systemu PayU Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny

6.2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1 (a), Klient będący posiadaczem karty podlega weryfikacji oraz autoryzacji przeprowadzanej przez agenta rozliczeniowego. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe posiadacza karty płatniczej osobom trzecim, które są wymagane w celu umożliwienia Sprzedawcy przeprowadzenie weryfikacji i autoryzacji. W przypadku, gdy agent rozliczeniowy odmawia autoryzacji płatności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy zamówionego Produktu, mogące wynikać z powyższych przyczyn.

6.3. Cena do zapłaty zostanie przedstawiona w Potwierdzeniu Zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży na odległość, tzn. po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia. Za wyjątkiem pkt 6.1. (d) zapłata powinna nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.

6.4. Sprzedawca nie obciąży karty kredytowej/debetowej Klienta do momentu wysłania Zamówienia przez Sprzedawcę. Płatność musi zostać dokonana przed dostawą Produktów. Sprzedawca pobierze pełną kwotę do zapłaty z karty kredytowej/debetowej Klienta przed wysłaniem Produktów. Sprzedawca może wstrzymać dostawę Produktów do momentu otrzymania pełnej kwoty płatności. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem lub odstąpić od niej ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Klient, bez ważnego powodu, nie dokona płatności w wymaganym terminie i nie dokona płatności w ciągu 7 dni od daty otrzymania przekazanego przez Sprzedawcę przypomnienia o konieczności zapłaty za Produkt.

6.5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1 (a), (b) lub (c) powyżej, za moment dokonania płatności uważany będzie pomyślny wynik autoryzacji płatności.

6.6. Sprzedawca wystawi Fakturę dokumentującą sprzedaż w formie i w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Ustawy o VAT. Poprzez wyrażenie zgody na Warunki Ogólne, Klient wyraża również zgodę na otrzymanie Faktury Elektronicznej, jako podstawowego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, a także składa wniosek o jej otrzymanie. Faktura Elektroniczna zostanie przesłana bezpośrednio na adres e-mail Klienta.

7. Dostawa

Warunki dostawy Produktów zostały określone w dokumencie Dostawy.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

Warunki zwrotu Produktów niechcianych (warunki odstąpienia od umowy) zostały określone w dokumencie Zwroty i Wymiany

9. Procedura składania reklamacji

Warunki zwrotu Produktów wadliwych zostały określone w dokumencie Reklamacje

10. Postanowienia różne

10.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku Sprzedawcy wynikającego z umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, które jest spowodowany działaniem siły wyższej.

10.2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem i Polityką Prywatności, rozstrzygające znaczenie ma niniejszy Regulamin.

11. Zmiany niniejszego Regulaminu

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek ich części, w tym Warunków Dostawy, Wymiany i Zwrotów. Zmiany te nie będą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie powyższych zmian. W przypadku takich zmian Sprzedawca poinformuje Klientów o modyfikacji poprzez podanie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej obok dotychczasowej wersji wraz z informacją o zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 14 (czternaście) dni od daty jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

11.2. Klient posiadający Moje Konto podczas pierwszego zalogowania się do Sklepu Internetowego po wejściu zmian w życie zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem Mojego Konta oraz o możliwości ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmian jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy dotyczącej Mojego Konta zawartej ze Sprzedawcą ze skutkiem natychmiastowym, a Klient nie ma prawa korzystać ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Klientów korzystających z formuły „Zamów bez rejestracji” obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.

12. Prawo właściwe i właściwość sądów

Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym Warunków Dostawy, Wymiany i Zwrotów, a także umowy sprzedaży zawierane na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą interpretowane zgodnie z prawem polskim oraz podlegają temu prawu. Właściwe sądy polskie będą sądami wyłącznie właściwymi do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z umów zawieranych pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz niniejszego Regulaminu.


x